Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Zbigniew Madeja

Prof. dr hab. Zbigniew Madeja

Profesor Zbigniew Madeja jest biologiem komórki specjalizującym się w badaniach aktywności ruchowej komórek prawidłowych i nowotworowych. Jest autorem lub współautorem ponad 120 publikacji naukowych oraz kilku patentów. Brał udział w realizacji kilkunastu grantów badawczych krajowych i międzynarodowych. Prof. Madeja związany jest od samego początku z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. To tutaj ukończył studia na kierunku Biologia (1985), otrzymał stopień doktora (1991) i doktora habilitowanego (2003) oraz tytuł naukowy profesora nauk biologicznych (2010). Przebywał na stażach i stypendiach naukowych w Karolinska Institutet w Szwecji i Uniwersytecie Berneńskim w Szwajcarii. Jego główne funkcje pełnione na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii to kierownik Zakładu Biologii Komórki WBBiB (od 2006), Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej (2012-2014), Dziekan WBBiB (2014 -2020). W czasie sprawowania przez niego funkcji prodziekana i dziekana, Wydział BBiB UJ dwukrotnie uzyskał kategorię A+ oraz status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w ramach Jagiellońskiego Konsorcjum Naukowo-Biznesowego dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych.

Profesor Madeja pełnił również funkcje członka: Senatu UJ i licznych Senackich Komisji, Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji, Rady Nadzorującej Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ, Rady Centrum Promieniowania Synchrotronowego, Rady Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, Rady Małopolskiego Centrum Biotechnologii, Rady Nadzorującej Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET.

Profesor Madeja jest członkiem licznych towarzystw i komitetów, takich jak: Polskie Towarzystwo Biologii Komórki (Vice Przewodniczący Krakowskiego Oddziału w latach 2003-2008), Komitetu Cytobiologii przy II Wydziale PAN (od 2003, w kadencji 2011-2014 członek Prezydium Komitetu), Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2007-2010), Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk (od 2016).