Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Rady Uczelni

Załącznik
do Uchwały nr 4/VI/2023
Rady Uczelni
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku

Regulamin Rady Uczelni
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. NNiniejszy regulamin określa tryb funkcjonowania Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, także w zakresie wykraczającym lub też nieuregulowanym przez przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwanej dalej „ustawą”) oraz postanowienia Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwanego dalej „Statutem UJ”).
 2. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z ustawą lub Statutem UJ, pierwszeństwo posiadają postanowienia ustawy lub Statutu UJ. W razie zmiany przepisów ustawy lub Statutu UJ odnoszących się do Rady Uczelni UJ, wywołują one skutek nawet w braku stosownej zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Rada Uczelni UJ jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przewodniczący i członkowie Rady Uczelni
§ 2

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Uczelni zobowiązany jest kierować się dobrem Uniwersytetu Jagiellońskiego i działać na jego rzecz.

§ 3

 1. Rada Uczelni wykonuje swoje obowiązki w sposób kolegialny.
 2. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje obowiązki osobiście.
 3. Udział w posiedzeniu Rady Uczelni jest obowiązkiem członka Rady Uczelni. Członek Rady Uczelni podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub w inny sposób zapewniający poinformowanie Przewodniczącego Rady Uczelni o nieobecności i jej przyczynie.
 4. Przewodniczącym Rady Uczelni jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty Uczelni, wybrany przez Senat.

Obowiązki Rady Uczelni oraz rola i obowiązki Przewodniczącego Rady Uczelni
§ 4

Do obowiązków Rady Uczelni należy wykonywanie zadań, wynikających z przepisów prawa oraz określonych w Statucie UJ.

§ 5

 1. Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. PrPrzewodniczący Rady Uczelni organizuje i koordynuje prace Rady, a w szczególności:
  1. 1) zwołuje jej posiedzenia,
  2. 2) ustala porządek obrad oraz im przewodniczy,
  3. 3) utrzymuje stały kontakt z Przewodniczącym Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posiedzenia Rady Uczelni oraz Komisje Rady Uczelni
§ 6

 1. Rada Uczelni odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia wyznaczonym z góry na poprzednim posiedzeniu lub w zawiadomieniu zwołującym posiedzenie Rady Uczelni.
 2. Każdy z członków Rady Uczelni ma prawo wnioskować do Przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady z podaniem terminu, miejsca, godziny rozpoczęcia jego odbycia oraz proponowanego porządku obrad. Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Uczelni także z własnej inicjatywy.
 3. Przewodniczący Rady Uczelni zwołuje posiedzenie Rady także na wniosek Przewodniczącego Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, złożony w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Uczelni. W takim wypadku posiedzenie powinno się odbyć w terminie do 14 dni od chwili złożenia wniosku.
 4. Członkowie Rady powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 2 i 3, wraz ze wskazaniem proponowanego porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, w dowolny sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia na adres mailowy podany wcześniej Radzie Uczelni.
 5. Posiedzenie Rady może się odbyć również bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady, a także przedstawiciel każdej z działających w Uczelni zakładowej organizacji związkowej, o którym mowa w ust. 6 poniżej i żadna z tych osób nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad.
 6. W posiedzeniach Rady Uczelni uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdej z działających w Uczelni zakładowej organizacji związkowej, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy.
 7. Przewodniczący Rady Uczelni informuje każdą z działających w Uczelni zakładową organizację związkową o zwołanym posiedzeniu Rady Uczelni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 8. Uczestniczący w posiedzeniu Rady Uczelni przedstawiciel działającej w Uczelni zakładowej organizacji związkowej powinien na żądanie Przewodniczącego Rady Uczelni wykazać, że jest członkiem danej zakładowej organizacji związkowej i podczas danego posiedzenia jest jej przedstawicielem, chyba że dana zakładowa organizacja związkowa zawiadomiła Przewodniczącego Rady Uczelni o wyznaczeniu przedstawiciela danej zakładowej organizacji związkowej, który jest jej członkiem i jest uprawniony do udziału w posiedzeniach Rady Uczelni.
 9. Uczestniczący w posiedzeniu Rady Uczelni przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności.
 10. Dla realizacji swoich obowiązków Rada Uczelni może powołać ze swego składu stałe i doraźne komisje. Komisja powinna się składać przynajmniej z trzech członków Rady Uczelni. Rada Uczelni może także wskazać członka Rady Uczelni, który będzie przewodniczył pracom komisji.
 11. Zadaniem komisji jest rozpatrzenie oraz przygotowanie spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady Uczelni.

§ 7

Stosownie do bieżących potrzeb i doraźnych uzgodnień Rady Uczelni, w posiedzeniach Rady, mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Przewodniczącego Rady: Rektor UJ, Prorektorzy UJ, Kanclerz UJ, Kwestor UJ, dziekani wydziałów UJ, eksperci niezbędni do prac Rady, a także inne osoby, o ile Rada Uczelni uzna ich obecność za wskazaną.

§ 8

 1. Posiedzenia Rady Uczelni są protokołowane.
 2. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady Uczelni, przyjęty porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz zdania odrębne. Ponadto protokół powinien zawierać główne tezy sformułowane podczas dyskusji.
 3. Za zgodą Przewodniczącego Rady, posiedzenie Rady Uczelni może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe lub inne łącza posiadające certyfikat bezpieczeństwa pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady.
 4. Za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu, jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku i/lub obrazu.
 5. Czas trwania posiedzenia Rady, długość wystąpień, długości przerw w obradach oraz wszelkie inne kwestie formalne związane ze sposobem procedowania oraz protokołowania ustala lub rozstrzyga Przewodniczący Rady.

Podejmowanie uchwał
§ 9

Do ważności uchwał Rady Uczelni wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego oraz zaproszenie wszystkich członków Rady w przewidzianym trybie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.

§ 10

 1. Uchwały Rady Uczelni zapadają zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 3. Członek Rady, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
 4. Uchwały podpisywane są przez Przewodniczącego Rady Uczelni.
 5. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Uczelni głosują w sposób jawny, jednakże w sprawach osobowych należy przeprowadzić głosowanie tajne na wniosek choćby jednego członka Rady Uczelni.
 6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, nie można podjąć uchwały, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

Finansowanie, funkcjonowanie, obsługa Rady Uczelni
§ 11

 1. Koszty działalności Rady Uczelni pokrywa Uniwersytet Jagielloński.
 2. Rada Uczelni korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także z zapewnionej przez Uniwersytet Jagielloński obsługi i pomocy biurowej, sekretarskiej, prawnej oraz administracyjno-technicznej.
 3. OOsoby wykonujące zadania przewidziane w ust. 2 powyżej stanowią Zespół do spraw Obsługi Rady Uczelni. Osoby te mogą być obecne podczas posiedzeń Rady Uczelni.

Postanowienia końcowe
§ 12

 1. Regulamin Rady Uczelni wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
 2. Zmiana Regulaminu Rady Uczelni może zostać uchwalona bezwzględną większością głosów, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Uczelni.
Pliki do pobrania
pdf
Poprzedni regulamin Rady Uczelni - załącznik do uchwały nr 2/II/2019