Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Rady Uczelni

Załącznik
do Uchwały nr 2/II/2019
Rady Uczelni
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 lutego 2019 r.

Regulamin Rady Uczelni
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa tryb funkcjonowania Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, w zakresie wykraczającym poza przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną dalej „ustawą”) oraz postanowienia Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwanym dalej „Statutem UJ”) i uchwały nr 101/X/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 października 2018 r.
 2. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z ustawą lub Statutem UJ, pierwszeństwo posiadają postanowienia ustawy lub Statutu UJ. W razie zmiany przepisów ustawy lub Statutu UJ odnoszących się do Rady Uczelni UJ, wywołują one skutek nawet w braku stosownej zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Rada Uczelni UJ jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przewodniczący i członkowie Rady Uczelni
§ 2

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Uczelni zobowiązany jest kierować się dobrem Uniwersytetu Jagiellońskiego i działać na jego rzecz.

§ 3

 1. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje obowiązki w sposób kolegialny.
 2. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje obowiązki osobiście.
 3. Udział w posiedzeniu Rady Uczelni jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.
 4. Członkowie Rady Uczelni wskazują ze swego grona kandydata Przewodniczącego Rady Uczelni, zgodnie z postanowieniami ustawy.
 5. Wskazanie Przewodniczącego Rady Uczelni dokonywane jest zwykłą większością głosów członków Rady Uczelni obecnych na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, a na wniosek choćby jednego członka Rady Uczelni w głosowaniu tajnym.

Obowiązki Rady Uczelni oraz rola i obowiązki Przewodniczącego Rady Uczelni
§ 4

Do obowiązków Rady Uczelni należy wykonywanie zadań, wynikających z przepisów prawa oraz określonych w Statucie UJ i uchwale nr 101/X/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 października 2018 r.

§ 5

 1. Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Przewodniczący Rady Uczelni organizuje i koordynuje prace Rady, a w szczególności:
  1. 1) zwołuje jej posiedzenia,
  2. 2) ustala porządek obrad oraz im przewodniczy,
  3. 3) utrzymuje stały kontakt z Przewodniczącym Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posiedzenia Rady Uczelni
§ 6

 1. Rada Uczelni odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia wyznaczonym z góry na poprzednim posiedzeniu.
 2. Każdy z członków Rady Uczelni ma prawo wnioskować do Przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady z podaniem terminu, miejsca, godziny rozpoczęcia jego odbycia oraz proponowanego porządku obrad.
 3. Przewodniczący Rady Uczelni zwołuje posiedzenie Rady także na wniosek Przewodniczącego Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, złożony w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Uczelni. W takim wypadku posiedzenie powinno się odbyć w terminie do 14 dni od chwili złożenia wniosku.
 4. Członkowie Rady powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 2 i 3, wraz ze wskazaniem proponowanego porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia , w dowolny sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia na adres podany wcześniej Sekretarzowi Rady Uczelni.
 5. Posiedzenie Rady może się odbyć również bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad.

§ 7

Stosownie do bieżących potrzeb i doraźnych uzgodnień Rady Uczelni, w posiedzeniach Rady, za zgodą większości jej członków, mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Przewodniczącego Rady: Rektor UJ, Prorektorzy UJ, Kanclerz UJ, Kwestor UJ, dziekani wydziałów UJ, eksperci niezbędni do prac Rady.

§ 8

 1. Posiedzenia Rady Uczelni są protokołowane.
 2. Protokół sporządza Sekretarz Rady
 3. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady Uczelni, przyjęty porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz zdania odrębne. Ponadto protokół powinien zawierać główne tezy sformułowane podczas dyskusji.
 4. Za zgodą Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady Uczelni może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe lub inne łącza posiadające certyfikat bezpieczeństwa pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady.
 5. Za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku i/lub obrazu.
 6. Czas trwania posiedzenia Rady, długość wystąpień, długości przerw w obradach oraz wszelkie inne kwestie formalne związane ze sposobem procedowania oraz protokołowania ustala lub rozstrzyga Przewodniczący Rady.

Podejmowanie uchwał
§ 9

Do ważności uchwał Rady Uczelni wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego oraz zaproszenie wszystkich Członków Rady w przewidzianym trybie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.

§ 10

 1. Uchwały Rady Uczelni zapadają zwykłą większością głosów
 2. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 3. Członek Rady, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
 4. Uchwały podpisywane są przez Przewodniczącego Rady Uczelni.
 5. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Uczelni głosują w sposób jawny, jednakże w sprawach osobowych należy przeprowadzić głosowanie tajne na wniosek choćby jednego członka Rady Uczelni.
 6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, nie można podjąć uchwały, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

Finansowanie, funkcjonowanie, obsługa Rady Uczelni
§ 11

 1. Koszty działalności Rady Uczelni pokrywa Uniwersytet Jagielloński.
 2. Rada Uczelni korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Uczelni zapewnia Uniwersytet Jagielloński.

Postanowienia końcowe
§ 12

 1. Regulamin Rady Uczelni wchodzi życie z dniem uchwalenia.
 2. Zmiana Regulaminu Rady Uczelni może zostać uchwalona bezwzględną większością głosów, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Uczelni.